+420 603 218 933 (Po-Pá 9-18 hod)
Logo společnosti herisson-watches

Obchodní podmínky a reklamační řád

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje hodinářského zboží mezi Margitou Ježkovou (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“)

Prodávajícím je Margita Ježková, IČ: 61218022, DIČ: CZ6953257135, se sídlem v Nádražní ulici 1128, 51101 Turnov, provozující webovés tránky www.herisson-watches.com

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník), jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupujícím se pro potřeby čl. VI těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí spotřebitel dle části IV., hlavy I., dílu IV zákona č. 89/2012, občanského zákoníku.

2. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

3 . Objednání zboží

Kupující nakupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání v e-shopu. Pokud se jedná o zboží, které není na skladě, Prodávající Kupujícímu předem potvrdí e-mailem cenu a termín dodání. Pokud Kupující s termínem dodání nesouhlasí, objednávka není realizována.

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká odesláním potvrzení objednávky Prodávajícím Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Prodávající si tak vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ještě před akceptací objednávky.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné v případě, že Spotřebitel odebral zboží jiným způsobem než osobně v sídle Prodávajícího, tj. bylo mu doručeno přepravní službou. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dní od doručení.

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se Spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě, je nuté splnit níže uvedené podmínky:

5. Platební podmínky a možnosti

Platba je možná:

Zboží zůstává majetkem Prodávajícího až do úplného zaplacení Kupujícím.

6. Dodací podmínky

Osobní odběr (zdarma): objednané zboží je možné vyzvednout v sídle Prodávajícího po potvrzení objednávky a telefonické nebo e-mailové domluvě.

Zaslání přepravní službou - objednané zboží bude odesláno přepravní službou Toptrans nebo Českou poštou na základě dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu Prodávajícího a u dopravce zahájit reklamační řízení. Kopii zápisu o tom neprodleně zaslat e-mailem či poštou Prodávajícímu. Pokud nedojde k zahájení reklamace poškozeného zboží v den převzetí, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky nebude brán zřetel.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. Obecné podmínky reklamace

Povinnosti Kupujícího: Kupující je povinen ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím dobře prohlédnout a v případě shledání optických vad ihned informovat dopravce, který zboží doručil nebo Prodávajícího, který zboží prodal. V případě pozdější reklamace v záruční době informuje Prodávajícího e-mailem a domluví vzájemně způsob předání zboží k reklamaci.

Povinnosti Prodávajícího: reklamace včetně vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak.

8. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě.

9. Záruční podmínky

Všeobecná ustanovení:

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil prodejní doklad. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá:

10. Závěrečná ustanovení

Právní vztah založený kupní smlouvou se řídí českým právem.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Nádražní 1128, 51101 Turnov

Logo švýcarských hodinek Milus
Logo švýcarských hodinek Done
Logo švýcarských hodinek davosa
Logo švýcarských hodinek epos
Logo švýcarských hodinek delbana
Logo švýcarských hodinek delma
Logo německé hodinářské firmy Findeisen
Logo budíků Bage Soner
Logo natahovačů Leanschi & Partners